What is Proper WEED ATIRE?

What is Proper WEED ATIRE?

KHFLSADHF KHSDKFHKSDJF

AKDJHFLKSDHFKLHSDKF

ASLKDJFHALSIHFLKDSJHF

SKDJFHLKASDHFLKAHJDLFKHASD